Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail Biuro Rzecznika Finansowego lub pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „dane osobowe”. Rzecznik wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail Inspektor Ochrony Danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Rzecznika Finansowego, a zwłaszcza rozpatrzenia wniosku, wszczęcia i prowadzenie postępowania będącego przedmiotem wniosku oraz w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) czyli wypełnienie obowiązku prawnego. 

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Rzecznikiem w ramach wykonywania jego zadań ustawowych oraz ekspertom zewnętrznym związanym umową z Biurem Rzecznika. 

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, prawo żądania usunięcia, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości prowadzenia postępowania.